Vedtægter

Vedtægter for HVI Himmelev:

§ 1
Foreningens navn er HVI Himmelev Håndbold.
(HVI er en forkortelse af Himmelev Veddelev Idrætsforening)
Foreningen er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
Foreningens formål er at samle børn, unge og voksne om håndboldspillet og give dem gode oplevelser.

§ 2
Foreningen, som er tilsluttet Roskilde Idræts Union, Håndbold Region Øst og Dansk Håndbold Forbund, er underlagt disse sammenslutningers love og bestemmelser.

§ 3
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, en sportschef, en kasserer, en ungdomsansvarlig samt 3 menige medlemmer (i alt syv medlemmer).
Suppleanterne deltager i møderne på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men har ingen stemmeret.
Formand, sportschef, kasserer og revisor skal være fyldt 20 år.
I samråd med bestyrelsen fastlægger de af bestyrelsen nedsatte udvalg sine arbejdsopgaver.
Bestyrelsen afholder det antal møder, den finder påkrævet. Bestyrelsen er pligtig til at lave referat og udarbejde et fortløbende regnskab.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Regnskabsåret følger kalenderåret (1/1 – 31/12). Regnskabet afsluttes og revideres af den valgte revisor ultimo januar, og forelægges bestyrelsen på februarmødet til foreløbig godkendelse. Den endelige godkendelse finder sted på generalforsamlingen.

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes senest ultimo april.
Den indvarsles ved opslag i Himmelev Hallen, samt på klubbens hjemmeside (www.hvi.nu) 30 dage før afholdelse.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingent restance. Endvidere har ikke aktive forældre stemmeret, hvis deres barn/børn under 16 år ikke er i kontingent restance. (1 stemme pr. forældrepar uanset antal aktive børn i afdelingen)

§ 6
Trænere og bestyrelsesmedlemmer får fri kontingent og er medlemmer.

§ 7
Eventuelle forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden og årsregnskab skal foreligge skriftligt på generalforsamlingen.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra formanden og/eller sportschef.
3. Kassereren fremlægger regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand, sportschef, kasserer og ungdomsansvarlig
(valget er for 2 år, formand og kasserer, samt sportschef og ungdomsansvarlig, kan ikke være på valg samtidig).
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (valget er for et år).
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (valget er for et år).
8. Valg af revisor (valget er for et år).
9. Eventuelt.

§ 8
Foreningens bestyrelse kan ved 2/3 flertal sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling. En sådan skal endvidere sammenkaldes, når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden anmoder bestyrelsen herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter bestyrelsen har modtaget anmodning herom.
Den indvarsles på samme måde som den ordinære generalforsamling, dog med en tidsfrist på 14 dage.

§ 10
Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet, som skal være betalt senest en måned efter udsendelsesdato. Restance kan medføre udelukkelse.

§ 11
Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, hvor mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer et tilstede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte er stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til ny generalforsamling.
Hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede her stemmer for forslaget, er det vedtaget.

§ 12
Ophævelsen af foreningen kan kun ske ved beslutning på to lovligt på hinanden følgende indvarslede generalforsamlinger med tre måneders mellemrum. Der kræves begge gange en majoritet på mindst 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Formuen tilfalder Håndbold Region Øst.

Fremlagt på generalforsamlingen 29. april 2013, vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 22. maj 2013.

______________________
Bjørn Nielsen
Formand